Што е Канцер?

„Канцер“ е термин на кој му припаѓа голема група на болести кои се разликуваат во типот и локацијата, но имаат едно заедничко својство: ненормален и неконтролиран раст на клетките.

 

Во нормални услови бројот и растот на сите наши клетки е строго контролиран механизам. Но кога ќе се пореметат контролните сигнали во една од овие клетки, животниот циклус на клетката станува променет и започнува постојано да се дели. Продолжува да се размножува без можност да се контролира и резултатот од ова е акумулација на абнормални клетки како маса на клетки, наречени „тумор“. Туморот може да биде бениген или малиген.

Од природата, за животот

Varumin® е традиционален хербален лек кој се користи за подобрување на општата состојба на организмот, исцрпеност, намалена отпорност, адјувантна терапија при стандардно лекување на разни акутни и хронични заболувања, малигни заболувања, за ублажување на несаканите ефекти од цитостатската терапија кај малигни болести, корисна комбинација со конвенционална цитостатска терапија кај малигни заболувања, кај други состојби каде постои смален имунитет. ( анемии, ХПВ инфекции, мултипла склероза).

Varumin® содржи исклучиво растителни екстракти од повеќе билки, чија ефикасност е потврдена во традиционалната, како и во научната медицина. Нивната ускладеност во составот и во количината која се користи е одговорна за синергистичкото дејство во препаратот.

Потеклото на суровините, како и технолошката постапка за нивно користење гарантираат максимален и континуиран ефект, без присуство на загадувачи од хемиско или биолошко потекло.

До сега не е забележан ниту еден несакан ефект кој е последица на користењето на Varumin®, што го прави еден од најбезбедните препарати за медицинска употреба.